dnes je 14.6.2024

Input:

Příloha k účetní závěrce

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.0.7
Příloha k účetní závěrce

Martin Děrgel

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

vzor

Příloha k účetní závěrce je sestavena podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli (dále jen "VÚ").

Tuto přílohu sestavují podnikatelé, kteří mají povinnost sestavit účetní závěrku v plném rozsahu tj. účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem a akciové společnosti.

Účetní jednotka uvede v příloze údaje pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací, které vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč. Účetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč; tato skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky.

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Popis účetní jednotky

Název účetní jednotky:

Sídlo (u právnické osoby):

Bydliště (u fyzické osoby):

Místo podnikání (u fyzické osoby v případě, liší-li se od bydliště):

Právní forma:

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

Den vzniku obchodní společnosti nebo družstva (u právnických osob):

Den zahájení činnosti (u fyzických osob):

Rozvahový den:

Osoby, které účetní jednotku ovládají nebo v ní mají podstatný vliv:

                               
Název (jméno) osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období
Výše vkladu v % Výše vkladu v %

Komentář:

Účetní jednotka uvede fyzické a právnické osoby, které mají podstatný vliv (podle § 22 odst. 5 ZÚ se tím rozumí dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv nebo jsou ovládajícími osobami (§ 74 a následující ZOK, zejména při podílu na hlasovacích právech alespoň 40 %) s uvedením výše vkladu v procentech.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období:

       
Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku)

Komentář:

Zde účetní jednotka popíše změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky:

Komentář:

Účetní jednotka popíše svou organizační strukturu s uvedením zásadních změn během uplynulého účetního období.

Členové statutárních orgánů:

Komentář:

Účetní jednotka uvede jména členů statutárních orgánů k rozvahovému dni.

Členové dozorčích orgánů:

Komentář:

Účetní jednotka uvede jména členů dozorčích orgánů k rozvahovému dni.

1.2. Obchodní firmy, které účetní jednotka ovládá nebo v nichž má podstatný vliv

                   
Obchodní firma Sídlo Podíl na základním kapitálu v % Výše vlastního kapitálu společnosti Výše účetního hospodářského výsledku

Komentář:

Do této tabulky se uvádějí účetní jednotky, které ovládá nebo v nichž má podstatnývliv. Účetní jednotka uvede také výši vlastního kapitálu a výši účetního výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto firem, pokud je možno tyto údaje zjistit.

Dále je nutné v příloze rozepsat:

  • - Zda byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají
  • - Případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků.

1.3. Průměrný počet zaměstnanců

           
Průměrný počet zaměstnanců Výše osobních nákladů
v úhrnné výši
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy a členům dozorčích orgánů v úhrnné výši
Řídící pracovníci Ostatní zaměstnanci Řídící pracovníci Ostatní zaměstnanci

Komentář:

Do této tabulky účetní jednotka uvede průměrný počet zaměstnanců během účetního období s uvedením výše osobních nákladů, odděleně za řídící pracovníky. Mezi řídící pracovníky se zahrnují management, ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek. Dále se uvedou odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních dluhů bývalých členů vyjmenovaných orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.

1.4. Výše zápůjček, úvěrů, poskytnutých zajištění a ostatních plnění

               
Kategorie osob Výše plnění v úhrnné výši
osoby, které jsou statutárním orgánem
členové statutárních orgánů
členové dozorčích orgánů
členové řídících orgánů

Komentář:

Výše zápůjček, úvěrů (s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutých zajištění a ostatních plnění (v peněžní i v naturální formě) se uvádí v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob včetně bývalých členů uvedených orgánů. Mezi členy řídících orgánů se zahrnují management, ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek podniků. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd.

2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Komentář:

Účetní jednotka zde popisným způsobem uvede veškeré informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové pozice a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Informace účetní jednotka čerpá z účetních záznamů a dalších podkladů, které má k dispozici.

2.1. Způsob ocenění

- zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností,

- dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností,

- cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty,

- příchovků a přírůstků zvířat.

2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.

2.3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.

2.4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, dluhů a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit.

                       
Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na
majetek dluhy hosp. výsledek

2.5. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.

           
Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP
                                                                               

Opravné položky k:

Zůstatek k 1. 1.

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek k 31. 12.
Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období
- dl. majetku
- zásobám
- fin. majetku
- pohledávkám – zákonné
- pohledávkám - ostatní

2.6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při sestavení odpisů.

2.7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

2.8. Majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou.

Komentář:

Podle principu významnosti zde účetní jednotka rozepíše:

- způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou,

- popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou,

- změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,

- pro každý druh derivátů údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků

- tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41.

Pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Komentář:

Účetní jednotka popíše každou významnou položku nebo skupinu položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové pozice a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu výkazů, pokud tyto informace

- nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo

- jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány, například rozpis odloženého daňového dluhu nebo pohledávky a rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb.

Účetní jednotka dále uvede a vysvětlí každou významnou událost, která se stane mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky a jejíž neuvedení v příloze by mohlo ovlivnit možnosti uživatelů rozvahy a výkazu zisku a ztráty analyzovat výkazy a provádět na jejich základě hodnocení a příslušná rozhodnutí. Informace o těchto událostech obvykle zahrnují popis událostí a odhad finančních účinků, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení odhadu.

Dále uvede údaj o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou by převýšily její významnost.

Účetní jednotka dále uvede informace o druzích zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby.

Pokud účetní jednotka vlastní, má právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede také tyto údaje: a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem, b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč. Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle písmene b), například v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná

Nahrávám...
Nahrávám...