dnes je 14.6.2024

Input:

Odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
Odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zákon o elektronických úkonech zavedl jako přednostní a povinné doručování dokumentů ze strany orgánů veřejné moci do datových schránek, pokud to umožňuje povaha doručovaného dokumentu. To znamená, že bude-li např. soud doručovat rozhodnutí akciové společnosti (ta má vždy povinně zřízenou datovou schránku), musí rozsudek doručit prostřednictvím datové schránky, nikoliv poštou.

Doručení do datové schránky v případě, kdy ji má adresát zřízenou a zpřístupněnou, není možné v následujících případech:

  • doručuje se veřejnou vyhláškou – v jakých případech se doručuje veřejnou vyhláškou, upravují jednotlivé právní předpisy,

  • doručuje se na místě – v některých případech je možné doručit písemnost přímo na místě při provádění určitého úkonu a v takovém případě se upřednostňuje tento způsob doručení (viz např. § 150 odst. 5 SŘ),

  • pokud to neumožňuje povaha dokumentu. Prostřednictvím datové schránky není např. možné zasílat dokumenty, které obsahují utajované informace, korespondence osobní povahy (pozvánka na společenskou akci), průkazy totožnosti apod.

Okamžik doručení

Zasílaný dokument je do datové schránky doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění přístupu k danému dokumentu. Pokud se oprávněná osoba do datové schránky nepřihlásí do 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky, pak se dokument považuje za doručený posledním dnem této lhůty (nastává tedy tzv. fikce doručení). To neplatí pouze v případě, že zvláštní právní předpis vylučuje náhradní doručení (to je například vyloučeno při doručování platebního rozkazu v občanském soudním řízení, trestní příkaz v trestním řízení). Je tedy důležité dbát na řádné a včasné vybírání datových zpráv.

Doručení do vlastních rukou adresáta

Datové schránky umožňují doručování dokumentů určených výlučně do vlastních rukou adresáta. V případě, že by člen představenstva pověřoval další osobu k přístupu do datové schránky, může v pověření nastavit, zda bude mít pověřená osoba přístup i ke zprávám určeným do vlastních rukou či nikoliv. Pokud oprávněné osoby nemají pověření k přístupu ke zprávám určeným do vlastních rukou, pak v důsledku jejich přihlášení do datové schránky nedojde k doručení dokumentu určeného do vlastních rukou. To nastane až v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí její člen představenstva (případně osoba, která má pověření k přístupu ke zprávám určeným do vlastních rukou adresáta) nebo uplynutím lhůty 10 dnů od dodání dokumentu do datové schránky, pokud není vyloučeno náhradní doručení.

Doručení poštou

V současné době to je již výjimečné, ale po zavedení datových schránek se stávalo, že orgány veřejné moci – přestože jsou povinni prioritně při splnění stanovených podmínek doručovat prostřednictvím datové schránky – doručovaly dokumenty písemně, prostřednictvím pošty. Nejsou výjimkou ani situace, kdy došlo k doručení dokumentu do datové schránky jiného subjektu, zejména u osob shodného příjmení, případně u společností ve skupině, které mají shodnou část firmy.

V praxi se již soudy zabývaly otázkou, zda doručení ze strany orgánu veřejné moci bylo platné, pokud měl orgán veřejné moci doručit písemnost do datové schránky, ale neučinil tak, a zaslal ji poštou. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 90/2010-95 ze dne 16. prosince 2010 se v takovém případě jedná o nesprávné doručení, nicméně díky tomu, že se zásilka fakticky dostala do dispoziční moci adresáta a měl možnost se s ní seznámit, považuje se doručení za platné. Jiná situace by ale nastala, kdyby si adresát zásilku, nesprávně zaslanou poštou, vůbec nevyzvedl – v tom případě nelze podle uvedeného rozsudku uplatnit fikci doručení, která by jinak nastala.

Podání žádosti o určení neúčinnosti doručení

Za podmínek stanovených jiným právním předpisem je možné požádat o určení neúčinnosti doručení, které nastalo v důsledku marného uplynutí desetidenní lhůty. Možnost žádat o neúčinnost doručení stanoví např. § 24 odst. 2 SŘ. V případě, že došlo k fikci doručení v důsledku nevyzvednutí dokumentu z datové schránky, je možné, aby osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, prokázala, že pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohla bez svého zavinění uloženou písemnost v uvedené lhůtě vyzvednout (tedy přihlásit se do datové schránky). Žádost o určení neúčinnosti doručení je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která osobě, pro niž byla datová schránka zřízena, bránila přihlásit se do datové schránky, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy nastala fikce doručení. Tato situace může nastat např. v případě, kdy by akciová společnost měla jediného člena představenstva, do datové schránky nebyl zřízen přístup žádné jiné osobě, a člen představenstva by např. vážně onemocněl a byl delší dobu hospitalizován.

Nahrávám...
Nahrávám...