dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.1
Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost

Vlasta Vašková

Rozvaha a výsledovka dává vhodné finanční údaje při správné interpretaci výsledků. Finanční interpretace rozvahy a výsledovky poskytuje údaje charakterizující finanční pozici posuzovaného podniku. Výsledkem finanční interpretace je mimo jiné pohled, jak bude hodnocena finanční síla podniku ze strany potencionálního zdroje finančních prostředků.

Analýza finančního zdraví: Altmanův model

Smyslem Altmanova modelu je na základě empirických pozorování vyjádřit jedním indexem stupeň finančního zdraví (finanční stability) podniku. Na tu má vliv více faktorů, které včetně jejich váhy pro výsledný index empiricky stanovil Altman. Praxe prokázala, že index funguje, i když se váhy faktorů v různých aplikacích liší.

Analýza likvidity

Cílem analýzy likvidity je posoudit schopnost firmy hradit své závazky.

Kapacita samofinancování

Do účetní výsledovky se promítají výnosy a náklady, které jsou spojeny s tokem peněz (například tržby, placené náklady, mzdy) a výnosy a náklady, které nejsou spojeny s tokem reálných peněz (například odpisy, rezervy, opravné položky). Kapacita samofinancování představuje tu složku příjmů, které zůstanou k dispozici, když jsou uhrazeny veškeré placené provozní, finanční a mimořádné náklady. Kapacita samofinancování určuje, kolik peněz můžeme dávat na splátky dluhu. Poměr celkového zadlužení ke schopnosti splácet ukazuje únosnost splátek úvěru a často je nazýván kapacitou zadlužení.

Úrokové krytí

Ukazatel úrokového krytí (často anglicky nazývané Interest Coverage) ukazuje únosnost dluhového zatížení a spolu s ukazatelem krytí fixních plateb ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Do úrokového krytí se nezahrnují mimořádné náklady a výnosy, protože ty nelze předpovídat.

Zadluženost

Celkovou zadluženost měří míra zadluženosti, která představuje základní ukazatel finanční síly podniku. Zadluženost se skládá se závazků vzniklých obchodní činností, z úvěrů a finančních výpomocí. Zadluženost sama o sobě nepředstavuje nežádoucí jev, ale její míra musí být přiměřená. Podobně jako celkovou zadluženost můžeme měřit úvěrovou zadluženost, která se vztahuje k vlastnímu kapitálu, protože tak ji měří banky.

Nákladovost a rentabilita nákladů

Nákladovost ukazuje poměr všech výnosů a nákladů. Rentabilita nákladů ukazuje, kolik stojí vygenerování hospodářského výsledku.

Hodnocení efektivnosti investic

Investice je možno posuzovat na základě různých kriterií, a to zejména v souvislosti s cílem, který byl měl být realizací investice dosažen. Nejčastějšími cíli jsou snížení nákladů, zejména výrobních, nebo zvýšení zisku. Obvykle však nákladové kriterium nepostihuje celkovou efektivnost a proto se zejména nehodí pro porovnávání různých investic (investičních projektů) a ani pro

Nahrávám...
Nahrávám...