dnes je 14.6.2024

Input:

Elektronické informační zdroje v daních

7.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6
Elektronické informační zdroje v daních

Ing. Zdeněk Morávek

Další důležitou oblastí v elektronizaci veřejné správy jsou elektronické informační zdroje, kterým se věnuje tento příspěvek.

Registr DPH

Prvním informačním zdrojem, na který je určitě vhodné upozornit, je registr DPH, který umožňuje hledání subjektů podle zadaných výběrových kritérií, to znamená, daňový subjekt má možnost ověřit, zda je jiný konkrétní daňový subjekt plátcem DPH, identifikovanou osobou, a současně, zda se jedná o nespolehlivého plátce nebo nespolehlivou osobu. Tyto skutečnosti jsou potom velmi důležité z pohledu uplatnění nároku na odpočet daně, protože jako nárok na odpočet daně je možné uplatnit pouze v případě daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce. A současně jsou dostupné informace také velmi důležité z pohledu ručení za daň.

Vyhledávání probíhá podle DIČ, pokud daňový subjekt zadá DIČ, objeví se informace, zda je toto DIČ v registru DPH uvedeno či nikoliv. Pokud je daňový subjekt plátce DPH, registr nabídne základní informace o plátci (DIČ, obchodní firma/název, sídlo, místně příslušný správce daně). Dále je uvedena informace, zda se jedná o nespolehlivého plátce či nikoliv, což je důležité z pohledu § 109 odst. 3 ZDPH, podle kterého příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Způsob umožňující dálkový přístup je právě registr plátců . V případě pochybností nebo neznámého obchodního partnera je tak určitě navýsost vhodné tuto informaci v registru plátců ověřit.

Další zveřejněnou informací jsou potom bankovní účty určené ke zveřejnění. V souladu s § 98 ZDPH je plátce DPH povinen při registraci určit, který bankovní účet bude v registru zveřejněn a v návaznosti na to v souladu s § 109 odst. 2 ZDPH ručí příjemce zdanitelného plnění také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. I v tomto případě je tedy určitě na místě příslušný údaj v registru ověřit, pokud se nejedná o již stálého obchodního partnera.

A součástí uvedených údajů je také typ registrace (plátce/identifikovaná osoba), od kdy je registrace platná a případně do kdy, pokud by byla nějak časově omezena.

V případě identifikovaných osob jsou součástí registru obdobné údaje, zveřejňovány nejsou z logických důvodů bankovní účty.

Pokud nebude vyplněno žádné DIČ, ale pouze volba nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba, je možné vygenerovat seznam všech těchto osob. I to může být volba, která se může hodit, zejména za situace, pokud z nějakého důvodu konkrétní DIČ neznáme.

Rejstřík skutečných majitelů

Zmínit bychom určitě měli také jeden z nových rejstříků, a to rejstřík skutečných majitelů. Příslušná právní úprava je obsažena v § 29b zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...