dnes je 14.6.2024

Input:

Elektronická podání v daních, projekt "moje daně"

6.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5
Elektronická podání v daních, projekt "moje daně"

Ing. Zdeněk Morávek

Dalším důsledkem rychlé elektronizace je snaha o maximální možnou míru zpřístupnění elektronické formy podání také v daňové oblasti. V některých případech je dokonce ten tlak tak silný, že jinou než elektronickou formu nelze využít. V následujícím příspěvku bychom stručně uvedli podmínky a možnosti pro elektronická podání v daních.

Jak vyplývá z § 71 DŘ, podání v daňovém řízení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Pokud je podáno datovou zprávou, tedy elektronicky, potom je možné jej podat datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jiným právním předpisem se rozumí zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Konkrétní typ elektronického podpisu, kterým má být datová zpráva podepsána, vyplývá z § 6 odst. 1 tohoto zákona. K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Pokud by bylo podání učiněno prostřednictvím datové schránky, avšak obsahovalo by podání jiné osoby než vlastníka datové schránky, jednalo by se o vadu podání, kterou by bylo třeba odstranit postupem dle § 74 DŘ. Zákon připouští i možnost podat datovou zprávu s ověřenou identitou podatele. Identita podatele se ověří při podávání datové zprávy zadáním údajů, kterými se podatel přihlašuje do datové schránky (v praxi se datová zpráva vytvoří v aplikaci Ministerstva financí a odešle s využitím údajů pro přihlášení do datové schránky, tudíž označením a heslem). Datová zpráva podaná s využitím dálkového přístupu musí směřovat na elektronickou podatelnu správce daně (nejedná se ale o každou e-mailovou adresu správce daně) nebo do datové schránky správce daně a musí být učiněna v přípustném formátu a struktuře.

Povinnost podávat vyjmenovaná podání elektronicky vyplývá z § 72 odst. 4 DŘ v těch případech, jestliže má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tato povinnost se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

K tomu je nutné doplnit, že v souladu s úpravou § 74 odst. 4 DŘ platí, že pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady. To ale platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, což zveřejnil pod tímto odkazem . Mezi takováto podání patří, mimo jiné, také daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z příjmů fyzických osob, k dani silniční a k dani z nemovitých věcí.

Pokud je jiná než povinná elektronická forma podání jedinou vadou takového podání, je považováno za podání bezvadné, správce daně jej zpracuje, avšak za nedodržení povinné elektronické formy uloží pokutu ve výši 2 000 Kč dle § 247a DŘ.

U těchto podání tedy správce daně nadále nebude vyzývat k odstranění vady (pokud bude jediná vada spočívat v podání jinou než elektronickou formou) a nebude tak trvat na uskutečnění podání elektronicky, avšak nedodržení povinné elektronické formy je sankcionováno pokutou dle § 247a DŘ.

Prakticky to potom znamená, že učinit elektronické daňové podání je možné jedním z následujících způsobů:

1. Aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO)

Aplikace EPO je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech, popř. ostatních podání vůči Finanční správě ČR. Aplikace je dostupná na stránkách Daňového portálu . Pomocí aplikace EPO je možné odeslat podání bez uznávaného elektronického podpisu, s uznávaným elektronickým podpisem, odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, popř. uložit k odeslání do Datové schránky.

2. Datová schránka

S orgány Finanční správy ČR je možné komunikovat prostřednictvím datové schránky. Podání doručovaná tímto způsobem musí být ve zveřejněném formátu a struktuře xml souboru. Pro vytvoření požadovaného xml souboru lze využít elektronické formuláře aplikace EPO. Popis a strukturu jednotlivých xml souborů zveřejňuje Finanční správa ČR na stránkách Daňového portálu.

3. Software třetích stran

Programy třetích stran jsou převážně účetní a ekonomické aplikace různých výrobců, které umožňují vyplnění daňového podání na lokálním počítači a následné elektronické odeslání s použitím uznávaného elektronického podpisu nebo vytvoření xml souboru, který je následně možné načíst do aplikace EPO, zkontrolovat a odeslat, popř. uložit k odeslání do datové schránky.

Z praktického hlediska je nutné doplnit, že v aplikacích Daňového portálu (EPO) lze použít pouze uznávaný elektronický podpis (ZAREP), který je založen na Kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V České republice je v současné době možné požádat o Kvalifikovaný certifikát některou ze tří níže uvedených akreditovaných certifikačních autorit:

  • Česká pošta s. p. – http://www.postsignum.cz

  • eIdentity, a. s. – http://www.eidentity.cz

  • První certifikační autorita, a. s. – http://www.ica.cz .

Uložení certifikátu

Certifikát je pak možné uložit na čipové kartě nebo USB klíči, takto uložený certifikát je třeba nejprve nainstalovat do datového úložiště Windows, pomocí

Nahrávám...
Nahrávám...