dnes je 14.6.2024

Input:

DEPO a datové schránky

9.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
DEPO a datové schránky

Mgr. Mgr. Radana Burešová

V létě 2021 byl přijat zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který je zkráceně označován jako "DEPO". DEPO přináší velké množství změn více než stovky zákonů souvisejících s výkonem veřejné moci a jeho cílem je další digitalizace veřejné správy. Převážná většina těchto změn se tedy týká vnitřního fungování veřejné správy.

Patrně nejvíce se podnikatelů, a to zejména podnikajících fyzických osob dotýkají změny v oblasti datových schránek, které byly původně zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Podle tohoto zákona je datová schránka elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

Prostřednictvím datové schránky lze zasílat a přijímat dva typy datových zpráv.

Bezplatně lze prostřednictvím datových zpráv komunikovat s orgány veřejné moci (úřady a soudy). Platí přitom, že úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (v takovém případě tyto osoby musí daný dokument podepsat příslušným elektronickým podpisem).

Systém datových schránek bezesporu představuje velký přínos v oblasti komunikace s orgány veřejné moci, i když je třeba mít na paměti, že mezi dodáním dokumentu do datové schránky daného orgánu, jeho zpracováním v podatelně a předáním příslušnému úředníkovi může uběhnout i několik dní; to však nemá vliv na dodržení případných lhůt. Výhodou je i možnost přijímat písemnosti od orgánů veřejné moci bez nutnosti vyzvedávat nedoručené zásilky na poště, a to zvláště pokud se držitel datové schránky nezdržuje v místě svého pobytu, např. pokud dlouhodobě pobývá v zahraničí.

Používání datových schránek nicméně má i svá úskalí, z nichž největší v praxi představuje fikce doručení blíže uvedená níže.

S ostatními právnickými a fyzickými osobami lze komunikovat prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv, které jsou sice obvykle placené (v období tzv. lockdownů byly bezplatné), ale i tak jsou cenově výhodnější než klasický doporučený dopis. V rámci této tzv. soukromoprávní komunikace jsou zpravidla zasílány faktury, upomínky a předžalobní výzvy. Tento typ zpráv původně bylo možno zaslat pouze v případě, že adresát jejich přijímání výslovně povolil v nastavení své datové schránky. V praxi proto bylo možné poštovní datové zprávy zasílat pouze velmi omezenému okruhu osob a fungování systému v této oblasti tak nenaplnilo očekávání.

Zásadní změnou účinnou od 1. ledna 2022 je, že nově jsou datové schránky nastaveny tak, že příjem poštovních zpráv je povolen. Toto nastavení pak mohou změnit pouze držitelé (soukromých) datových schránek fyzických osob. Právnické subjekty a podnikající fyzické osoby ho změnit nemohou a již tak nemohou doručování poštovních datových zpráv do své datové schránky zabránit.

Další zásadní změnou v oblasti poštovních datových zpráv, která rovněž platí od 1. ledna 2022 je zavedení fikce doručení, která předtím platila pouze ve vztahu k písemnostem doručovaným orgány veřejné moci.

Fikce doručení

Ze zákona platí, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se taková osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty (ačkoli si ho oprávněná osoba fakticky nevyzvedla); to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Ignorování datové schránky se tedy nemusí vyplatit.

Skutečnost, že nastala fikce doručení, je důležitá zejména z hlediska počítání lhůt stanovených ve výzvách a rozhodnutích orgánů veřejné moci.

Do datové schránky byla dne 15. ledna dodána výzva finančního úřadu, podle níž má daňový subjekt do 15

Nahrávám...
Nahrávám...