dnes je 14.6.2024

Input:

229/1992 Sb., Zákon o komoditních burzách, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 229/1992 Sb., Zákon o komoditních burzách, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 23. dubna 1992
o komoditních burzách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
216/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
ruší § 28 odst. 2, 4, 5, 6, 7 a 8
105/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění, doplňuje
70/2000 Sb.
(k 29.3.2000)
mění
285/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění 18 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v 36 odst. 6 nahrazuje slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 22 odst. 1 písm. b)
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 26 odst. 1; vkládá v § 5 odst. 6, v § 33 odst. 3 a 4 a § 44a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst. 2 písm. b)
247/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
mění, celkem 54 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá v § 5a odst. 4 a 5
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 36 odst. 6 - změnu nelze uskutečnit, předmětný odst. byl již změněn zák. č. 247/2011 Sb.
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 2 písm. a) bod 5 a § 5 odst. 4 písm. d)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 33, § 36a a § 36b
185/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 odst. 1
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Komoditní burza
(1) Komoditní burzou je právnická osoba zřízená podle tohoto zákona (dále jen „burza”) k organizování burzovních obchodů se zbožím (dále jen „komodity”), deriváty vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na burze (dále jen „komoditní deriváty”), pokud nejsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1) .
(2) Burza odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové burzy, kteří jsou povinni vložit vklad nebo platit členský příspěvek, ručí za závazky burzy do výše svého nesplaceného vkladu, popřípadě do výše nesplaceného členského příspěvku. Rozsah dalšího ručení členů burzy, kteří jsou povinni platit členský příspěvek, může určit statut burzy (dále jen „statut”).
(3) Případný zisk z činnosti burzy nemůže být za jejího trvání rozdělen mezi zakladatele ani jiné členy burzy a může být použit jen k zajištění dalšího rozvoje burzy.
(4) Jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto zákona nesmí ve své obchodní firmě, názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností použít nebo používat označení „komoditní burza” nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy.
(5) Označení „burzovní” může být použito
a) v souvislosti s činností osob oprávněných ke zprostředkování burzovních obchodů,
b) k označení výrobků a služeb, určených výhradně pro technickou podporu činnosti burz nebo v přímé souvislosti s ní a k označení informací, zpráv a publikací o činnosti burz.
(6) Burza vede účetnictví podle právních předpisů upravujících účetnictví pro podnikatele.
§ 2
Burzovní obchody
(1) Burzovním obchodem je koupě a prodej komodit a komoditních derivátů, které nejsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1) , osobami oprávněnými k burzovním obchodům sjednaným na burze v místnostech a hodinách určených pro burzovní shromáždění, popřípadě i mimo burzu, za podmínek určených tímto zákonem a statutem, pokud je cena z tohoto obchodu zaznamenána příslušným orgánem burzy.
(2) Burzovním obchodem jsou i pomocné obchody uzavírané na burze, jež souvisejí s komoditami prodávanými na burze, zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské.
ČÁST DRUHÁ
ZALOŽENÍ A VZNIK BURZY
§ 3
Založení burzy
(1) Burza se zakládá zakladatelskou smlouvou.
(2) Zakladatelská smlouva musí být uzavřena alespoň třemi zakladateli. Podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny.
(3) Zakladatelská smlouva obsahuje:
a) určení zakladatelů uvedením obchodní firmy nebo názvu nebo jména a příjmení, u právnických osob sídla, u fyzických osob bydliště, a předmětu podnikání,
b) název, který musí obsahovat označení „komoditní burza” nebo slovem „burza” ve spojení s předmětem burzovních obchodů,
c) sídlo burzy,
d) předmět a druh burzovních obchodů,
e) druh a výši vkladů
Nahrávám...
Nahrávám...