dnes je 14.6.2024

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Rentabilita kapitáluArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rentabilita kapitálu ukazuje, kolik prostředků vygeneruje ovládaný kapitál. Nejčastěji se počítá rentabilita vlastního kapitálu, přičemž vlastní kapitál představuje účetní hodnotu podniku a rentabilita celkových aktiv. Tyto rentability se i v českém prostředí…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Altmanův index (model)Archiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem Altmanova modelu je na základě empirických pozorování vyjádřit jedním indexem stupeň finančního zdraví (finanční stability) podniku. Na tu má vliv více faktorů, které včetně jejich váhy pro výsledný index empiricky stanovil Altman. Praxe prokázala, že…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Řízení produkce: Podíl zásob na oběžných aktivechArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby představují v českých podmínkách významnou složku oběžných aktiv a vždy jejich velikost vyvolává otázky po jejich optimální struktuře a výši. Jsou tvořeny zásobami materiálů, polotovarů, hotových výrobků a obchodního…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Úrokové krytíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatel úrokového krytí (často anglicky nazývané Interest Coverage) ukazuje únosnost dluhového zatížení a spolu s ukazatelem krytí fixních plateb ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Do úrokového krytí se nezahrnují mimořádné náklady a…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Řízení produkce: Čistý pracovní kapitálArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní kapitál představuje potřebu prostředků, aby produkční proces probíhal bezporuchově, protože pokrývá potřebu oběžných prostředků (materiál, peníze) pro produkci do doby, než dojdou peníze z prodeje hotové produkce. Jinak řečeno, pracovní kapitál…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Pyramidové soustavy ukazatelůArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle paralelních soustav ukazatelů finanční analýzy je možné se setkat také s pyramidovými soustavami ukazatelů. Též pyramidové soustavy patří mezi formálně uspořádané a jsou založeny na funkčních závislostech v nich obsažených ukazatelů. Název „pyramidové…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnostArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha a výsledovka dává vhodné finanční údaje při správné interpretaci výsledků. Finanční interpretace rozvahy a výsledovky poskytuje údaje charakterizující finanční pozici posuzovaného podniku. Výsledkem finanční interpretace je mimo jiné pohled, jak bude…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízení: Řízení cash flowArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cash flow je základním nástrojem pro řízení hotovosti. Udává, kolik reálných peněz je k dispozici a je možné je použít pro výplatu dividend nebo pro investice.

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízení: Řízení podnikové informatikyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V podnicích se často klade otázka, zda je výpočetní techniky moc nebo málo. Informatici se odvolávají na technický pokrok a požadují nákupy nových počítačů a software. Ostatní útvary mají jiné představy o optimálním využití prostředků tekoucích do informatiky.…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Proces účetní závěrkyArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už je účetní jednotka velká / malá, ať už patří právnické / fyzické osobě, ať už vede účetnictví v plném / zjednodušeném rozsahu, musí v souladu s § 17 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví uzavírat účetní knihy. A to nejčastěji k poslednímu dni účetního…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízení: Řízení pohledávekArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky představují v českých podmínkách významnou složku oběžných aktiv a vždy a po celém světě u nich existuje riziko, že je dlužník neuhradí, nebo je uhradí po lhůtě splatnosti. Jakmile jejich podíl na oběžných aktivech narůstá, tak narůstá i riziko…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu Kapitálové fondyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: +/- se zohledněním účtu 252Archiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Nákladovost a rentabilita nákladůArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákladovost ukazuje poměr všech výnosů a nákladů. Rentabilita nákladů ukazuje, kolik stojí vygenerování hospodářského výsledku.

Přístupné pro: Digirestart.cz

Uhrazení účetní ztrátyArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní ztráta fakticky znamená, že za účetní období (zpravidla kalendářní rok) bylo vynaloženo více nákladů nežli bylo realizovaných výnosů. Při určitém zjednodušení platí, že náklady je nutno dříve či později uhradit, zatímco výnosy představují očekávané…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Odhad ukazatelů EBIT, NOPAT, EBITDAArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro hodnocení výkonnosti podniku z pohledu investora se stále častěji používají ukazatele EBIT (Earning Before Interest and Taxes - hrubý zisk z provozních operací před úroky a zdaněním = provozní hospodářský výsledek), NOPAT (Net Operating Profit after Taxes…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Odečitatelné položkyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Ztráta účetních obdobíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Model vlastnickýArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízeníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato oblast slouží k posouzení kvality a přiměřenosti používaných řídících nástrojů. Moderní management si je vědom toho, že při změně řízení je nejtěžší průkazně vyhodnotit, zda byla změna k lepšímu nebo horšímu a co skutečně přinesla. Přiměřenost se…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Výsledek hospodaření před zdaněnímArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Rozdělení účetního ziskuArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čistě z účetního hlediska slouží výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) za účetního období pouze pro účely uzavírání účetních knih. V této fázi jej není možno využít jakkoli jinak než k vyrovnání závěrkových účtů 702 a 710, jde zkrátka skutečně o - výsledek…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu Ostatní fondy ze ziskuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Zisk/ztráta za účetní období po zdaněníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Zisk účetních obdobíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníkaArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato analýza slouží pro základní orientaci o stavu podniku, kde ukazatele ukazují strukturu jednotlivých zdrojů kapitálu a jejich schopnost generovat využitelný zisk. Vybrané ukazatele porovnávají vliv jednotlivých složek vlastního i cizího kapitálu (například…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříkuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: ZadluženostArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celkovou zadluženost měří míra zadluženosti, která představuje základní ukazatel finanční síly podniku. Zadluženost se skládá se závazků vzniklých obchodní činností, z úvěrů a finančních výpomocí. Zadluženost sama o sobě nepředstavuje nežádoucí jev, ale její…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Sleva na daniArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Kapitálové koeficienty dlouhodobého majetkuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitálové koeficienty vyjadřují strukturu dlouhodobého majetku a jeho vliv na generování hospodářských výsledků.

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Obrátka kapitáluArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatel obrátky kapitálu (často nazýván ukazatelem aktivity kapitálu) poměřuje výstupy měřené tržbami s velikostí kapitálových zdrojů. Ukazatel obratu majetku se počítá jako počet obrátek za rok, anebo opačně jako doba ve dnech potřebná na jednu…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Emisní ážioArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Zvýšení základního kapitáluArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál („ZK”) typických kapitálových společností – s.r.o., a.s. – je kvůli ochraně jejich věřitelů limitován zdola (u s.r.o. 200.000 Kč, u a.s. 2 mil, resp. 20 mil, byla-li založena veřejnou nabídkou akcií nebo byl takto zvýšen její ZK). Nic ale těmto…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Řízení produkce: Materiálová a energetická náročnostArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materiálová a energetická náročnost nám ukazuje, jaký podíl z tržeb odčerpají platby za materiál a energie.

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Položky odečitatelné od základu daněArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Analýza likvidityArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodařeníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účet 414, 418)

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Reprodukční potřeba aktivArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktiva (stálá i oběžná) vstupují do podnikání a produkují zisk. Stálá aktiva se během roku nespotřebují, ale jejich fyzické a morální opotřebení se projeví v odpisech. Za dobu své životnosti si musí přinejmenším vydělat na své pořizovací náklady, což se nazývá…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Příloha k účetní závěrce sestavené ve zjednodušeném rozsahuArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: QuickTestArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velmi často se lze, v odborné literatuře zabývající se finanční analýzou, setkat s tzv. Quicktestem (rychlým testem), jehož autorem je Peter Kralicek (z německého originálu Grundlagen der Finanzwirtschaft, vydal Carl Ueberreuter, Wien 1991 a přeložil…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Připočitatelné položkyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Finanční ukazatele, finanční bezpečnost: Index důvěryhodnostiArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento index, opět jako soustava vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy, byl zpracován manžely Neumaierovými na základě analýzy 24 matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a také praktických zkušeností z analýzy více než tisíce českých…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Řízení produkceArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato oblast slouží k posouzení toku materiálu a peněz produkčním řetězcem. Čím je kvalitnější řízení produkce, tím se například rychleji “otáčí“ zásoby a výrobní…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříkuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Příloha k účetní závěrceArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz

Snížení základního kapitáluArchiv

30.6.2014, Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál („ZK”) typických kapitálových společností – s.r.o., a.s. – je kvůli ochraně jejich věřitelů limitován zdola (u s.r.o. 200.000 Kč, u a.s. 2 mil, resp. 20 mil, byla-li založena veřejnou nabídkou akcií nebo byl takto zvýšen její ZK). Pokud je ZK…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízení: Rentabilita tržebArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním řídícím nástrojem je zisk na jednu korunu obratu, který je nazýván rentabilitou tržeb. Rozeznáváme celkovou rentabilitu a provozní rentabilitu (někdy nazývána operační rentabilitou nebo výnosností), která je očištěna o finanční náklady, daně a…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Řízení produkce: Obrátka zásobArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatel obrátky zásob (často nazýván ukazatelem aktivity zásob) poměřuje výstupy měřené tržbami s velikostí materiálových zdrojů. Ukazatel obratu zásob se počítá jako počet obrátek za rok anebo opačně jako doba ve dnech potřebná na jednu…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Firemní analýzy: Změny kapitálu: Rezervní fondyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Digirestart.cz
Nahrávám...
Nahrávám...